Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Informacje te służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Close
Logowanie
Domena: .autobill.pl E-mail: Hasło:
infolinia: +48 58 345 44 44
Potrzebujesz pomocy?: pomoc@autobill.pl
Regulamin

Regulamin świadczenia usług w systemie internetowym AutoBill.pl

§1

Definicje

 1. Operator – Gofar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102, posiadająca nr NIP: 9571032044, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z Usług oferowanych przez Operatora. 
 3. Abonament – okres świadczenia przez Operatora Usług na rzecz Użytkownika. W zależności od rodzaju, Usługi świadczone są na czas określony (roczny) albo czas nieokreślony (*).
 4. Opłata Abonamentowa, Opłata - opłata wnoszona przez Użytkownika na rzecz Operatora za świadczenie Usług wybranych przez Użytkownika, w wysokości oraz w okresach rozliczeniowych uzależnionych od rodzaju Abonamentu.
 5. Poczta Elektroniczna, e-mail – usługa internetowa pozwalająca na wymianę korespondencji pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem.
 6. Skrzynka Kontaktowa – zdefiniowany przez Użytkownika adres e-mail, przypisany do Konta Klienta jako skrzynka kontaktowa, za pośrednictwem której prowadzona jest korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
 7. Regulamin Prowadzenia Usług Internetowych, Regulamin - niniejszy dokument, określający sposób korzystania z Usług Operatora, dostępny na stronie internetowej http://www.autobill.pl
 8. Konto Klienta – zindywidualizowany dostęp do systemu internetowego udzielony Użytkownikowi  przez Operatora umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z wybranych przez Użytkownika Usług.
 9. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, którego wystąpienia lub skutków nie dało się przewidzieć bądź im zapobiec, albo gdy zapobieżenie tym skutkom wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie Usługi, a których działalność jest niezależna od Operatora.
 10. Tabela Opłat - cennik Usług nie stanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dostępny na stronie internetowej http://www.autobill.pl. Tabela Opłat stanowi integralną część Regulaminu.
 11. Usługi – usługi świadczone przez Operatora w za pośrednictwem serwisu internetowego autobill.pl, których Wykaz jest dostępny jest na stronie internetowej http://www.autobill.pl.
 12. Wykaz usług – dokument  zamieszczony na stronie internetowej autobill.pl i zawierający opis przedmiotu świadczonych przez Operatora Usług w ramach serwisu internetowego autobill.pl. Wykaz usług stanowi integralną część Regulaminu.
 13. Produkt – faktura, rachunek lub inny dokument w postaci elektronicznej wytworzony przez Operatora lub za pomocą systemu autobill.pl w zakresie świadczonych Usług na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 14. Panel Administracyjny – aplikacja internetowa służąca do zarządzania przez Użytkownika funkcjami Konta Klienta.
 15. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora.

(*) dotyczy wybranych Usług

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego autobill.pl i zakres odpowiedzialności Operatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Poprzez fakt korzystania z serwisu internetowego autobill.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
   

§3

Zasady świadczenia Usług

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług Użytkownik zakłada Konto Klienta poprzez wypełnienie formularzy opublikowanych na stronie internetowej Operatora http://www.autobill.pl,  i potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez  wybór opcji ‘Rejestracja’. Dostęp do Usług Użytkownik uzyska za pośrednictwem Konta Klienta.
 2. Dokonanie rejestracji w systemie oraz akceptacja niniejszego regulaminu skutkuje zawarciem wiążącej prawnie Umowy między Operatorem a Użytkownikiem.
 3. Wszystkie dane dotyczące Użytkownika oraz Usług rejestrowane są wyłącznie w zasobach sieci Operatora oraz dla celów związanych z ich świadczeniem na rzecz Użytkowników.
 4. Użytkownik powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych  przez Użytkownika w systemie internetowym autobill.pl w zakresie i celu prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora, przez co rozumie się, że na Użytkowniku ciąży obowiązek informacyjny przewidziany w przypadkach, o których mowa w art. 24 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, jak również do danych wprowadzonych przez Użytkownika oraz do ich poprawiania.
 6. Użytkownik upoważnia Operatora do opublikowania nazwy firmy oraz siedziby Użytkownika w Liście Referencyjnej Użytkowników Usług Operatora, chyba że Użytkownik postanowi inaczej. 
 7. Operator zastrzega sobie prawo, jedynie w przypadku świadczenia Usługi nieodpłatnie, do umieszczenia na Produkcie wyrażeń lub znaków graficznych wskazujących na wytworzenie Produktu przez Operatora lub poprzez system internetowy autobill.pl. Wyrażenia i znaki graficzne zostaną umieszczone w taki sposób, aby zapewnić czytelność, integralność i autentyczność Produktu.


§4

Okres świadczenia Usługi

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika przez okres zdefiniowany w wybranym Abonamencie, a w przypadku Usług świadczonych przez czas nieokreślony, przez okres na jaki wniesiona została Opłata Abonamentowa albo do chwili rozwiązania Umowy.
 2. W przypadku, gdy nie później niż w  ostatnim dniu okresu, na który Umowa została zawarta Użytkownik nie powiadomi Operatora pisemnie listem poleconym nadanym na adres Operatora, że nie zamierza kontynuować Umowy, wówczas po upływie okresu na który Umowa została zawarta. Umowę uważa się ponownie za zawartą na okres odpowiadający okresowi obowiązywania poprzedniej umowy. Za dzień powiadomienia uważa się dzień, w którym powiadomienie zostało Operatorowi doręczone.
 3. W przypadku konieczności czasowego odłączenia dostępu do Usługi, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników z wyprzedzeniem, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 i ust. 3 niniejszego Regulaminu.


§5

Wyłączenie odpowiedzialności 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. braku ciągłości świadczenia Usług niezawinionych przez Operatora,
  2. nieprawidłowego użytkowania Usług przez Użytkownika, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania lub urządzeń, które mogą mieć wpływ na stabilną pracę Usług, na których udostępniony jest dostęp do Usług,
  3. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji Usług przez Użytkownika,
  4. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich (np. awarie łącz telekomunikacyjnych, sprzętu, oprogramowania),
  5. trwałego usunięcia Konta Użytkownika wraz z wprowadzonymi danymi w następstwie nieaktywowania przez użytkownika Wersji Pełnej lub opóźnienia w dokonaniu przez Użytkownika jakiejkolwiek wymaganej Opłaty,
  6. działania Siły Wyższej.
 2. Za brak ciągłości dostarczania Usług trwający ponad 3 (trzy) dni, Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o 7 (siedem) dni za każde zakończone 24 (dwadzieścia cztery) godziny braku dostępu do Usługi, chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1.
 3. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem systemu internetowego autobill.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach serwisu internetowego autobill.pl.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach serwisu internetowego autobill.pl w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z systemu internetowego autobill.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 7. Łączna i całkowita odpowiedzialność Operatora za wszystkie szkody związane z wykonywaniem Umowy z Użytkownikiem, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania jest ograniczona do rzeczywistych strat (damnum emergens) z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans) i równocześnie jest ograniczona ze wszystkich tytułów do kwoty stanowiącej: 
  a. w przypadku rozliczenia rocznego – równowartość ostatniego 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego,
  b. w przypadku rozliczenia miesięcznego – równowartość 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego.
 8. Ograniczenia odpowiedzialności nie obejmują przypadków, kiedy ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej Operatora.
   

§6

Wniesienie Opłaty Abonamentowej

 1. Z tytułu świadczenia Usług przez Operatora Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania Opłaty Abonamentowej w wysokościach określonych w Tabeli Opłat.
 2. Opłaty Abonamentowe uiszczane są zgodnie z rodzajem Usługi i Abonamentu wybranym przez Użytkownika przy zakładaniu Konta klienta lub przy zamówieniu kolejnych Usług.
 3. Opłata uiszczana jest przez Użytkownika w terminie i  na rachunek bankowy Operatora wskazany w fakturze/fakturze „pro forma” lub w inny sposób wskazany przez Operatora.
 4. Użytkownik dokonuje wpłaty na rzecz Operatora na podstawie faktury „pro forma" wystawianej przez Operatora przed aktywowaniem wybranej Usługi i wysyłanej do Użytkownika za pośrednictwem Poczty Elektronicznej. Faktura VAT jest wystawiana po zaksięgowaniu Opłaty Abonamentowej przez Operatora i przesyłana niezwłocznie do Użytkownika za pośrednictwem Poczty Elektronicznej oraz zamieszczona na Koncie Klienta w zakładce „Moje faktury”.
 5. Usługa aktywowana jest niezwłocznie po dokonaniu płatności Opłaty Abonamentowej przez Użytkownika
 6. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego dokonywania Opłat Abonamentowych za zamówione Usługi.
 7. W przypadku braku zapłaty za kolejny okres Abonamentowy, w terminie określonym w fakturze/fakturze „pro forma”, Operator, według swojego uznania, ma prawo ograniczyć lub uniemożliwić dostęp Użytkownikowi do Konta Klienta do czasu zapłaty Opłaty Abonamentowej wraz ze wszelkimi wymagalnymi należnościami ubocznymi.
 8. Wszelkie płatności uiszczane przez Użytkownika na rzecz Operatora zaliczane będą w pierwszej kolejności na wymagalne należności uboczne, a w dalszej kolejności na należność główną.
 9. Opłata Abonamentowa jest kosztem użytkowania przez Użytkownika Konta Klienta przez okres podany w fakturze/fakturze „pro forma”. Opłata Abonamentowa nie obejmuje pozostałych kosztów użytkowania (‘Koszty Użytkownika’), a w szczególności związanych z uzyskaniem dostępu komutowanego, bądź jakiegokolwiek innego dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z Usług, i innych kosztów związanych z dostępem do ww. Usług  Koszty Użytkownika obciążają wyłącznie Użytkownika.
 10. Pozostałe Usługi świadczone przez Operatora, nieokreślone w specyfikacji Usługi przesłanej Użytkownikowi za pośrednictwem Poczty Elektronicznej jako potwierdzenie zawarcia umowa są rozliczane na podstawie odrębnych faktur.

  

§7

Rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy lub niniejszego Regulaminu Operator poinformuje Użytkownika o nieprawidłowościach z jednoczesnym wezwaniem Użytkownika do podjęcia niezwłocznych działań, niezbędnych dla usunięcia danej nieprawidłowości lub naruszenia, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do rozwiązania Umowy zawartej na czas określony z zachowaniem  miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, przy czym wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  1. wypowiedzenie takie skutkuje przepadkiem całości wniesionej Opłaty Abonamentowej  oraz ograniczeniem Użytkownikowi dostępu do Usług w zakresie, w jakim one będą świadczone nieodpłatnie przez Operatora po okresie wypowiedzenia.
 3. Operatorowi przysługuje w każdym czasie prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie ze swoim przeznaczeniem,
  2. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika do celów niezgodnych z prawem,
  3. treści ujawniane przez Użytkownika naruszają przepisy prawa lub są rażąco sprzeczne z powszechnie obowiązującymi normami etycznymi/moralnymi/obyczajowymi,
  4. Użytkownik działa w jakikolwiek sposób na szkodę Operatora,
  5. Użytkownik narusza dobra osobiste Operatora,
  6. z przyczyn technicznych lub innych ważnych względów wykonanie Umowy okazałoby się gospodarczo niemożliwe bądź nieuzasadnione lub związane z nadmiernymi do przezwyciężenia trudnościami.
  7. użytkownik nie opłacił Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w fakturze/fakturze „proforma”.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 7 ust.1, ust. 2, ust. 3 pkt a, b, c, d, e Opłata Abonamentowa nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w §7 ust. 1 i ust. 3 pkt a, b, c Operator ma prawo trwale usunąć Konto klienta oraz dane wprowadzone przez Użytkownika.
 6. W przypadku Abonamentu udzielonego na czas nieokreślony, Operatorowi, jaki i Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo wypowiedzenia Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
 7. Operator zastrzega sobie prawo wyłączenia w całości lub części Konta Klienta w przypadku, gdy sposób korzystania przez Użytkownika z Usług ma niekorzystny wpływ na stabilność lub bezpieczeństwo oprogramowania lub urządzeń Operatora, na okres nie dłuższy niż do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Użytkownika.
   

§8

Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z systemu internetowego autobill.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z serwisu internetowego autobill.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i  szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora przenieść na inne osoby praw lub obowiązków wynikających z Umowy, jak również udostępniać do korzystania na rzecz osób trzecich Usług w całości lub części, odpłatnie albo nieodpłatnie.
   

§9

Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty w na stronach serwisu internetowego autobill.pl wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 2. Serwis internetowy autobill.pl zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Operator udostępnia na stronach serwisu internetowego autobill.pl  na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego autobill.pl, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego autobill.pl nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 6. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach serwisu internetowego autobill.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 7. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części serwisu internetowego autobill.pl w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Użytkownik udostępniający na stronach serwisu internetowego autobill.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim,  przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach serwisu internetowego autobill.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 9. Użytkownik udostępniający na stronach serwisu internetowego autobill.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują jemu jako twórcy, udzielają Operatorowi niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.
   

§10

Reklamacje

 1. Reklamacje składane przez Użytkowników dotyczące świadczonych Usług będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 30 (trzydzieści) dni od zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem panelu ‘Wyślij Zgłoszenie’ udostępnionym pod adresem http://www.autobill.pl.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku złożonej reklamacji za pośrednictwem Poczty Elektronicznej.
   

§11

Postanowienia końcowe

 1. Wypełnienie formularzy opublikowanych na stronie internetowej Operatora http://www.autobill.pl i potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez wybór opcji ‘Rejestracja’ jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem Poczty Elektronicznej.
 3. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2012.

 

 

 wersja 5, data publikacji 4 maja 2012